ARRANGØR

Easyfairs er en del av Europas største messeselskap Artexis Easyfairs Group og arrangerer et 50-talls egne messer hvert år i Sverige. Artexis driver to av landets mest moderne messeanlegg – Kistamässan og MalmöMässan. Kistamässan i Stockholm har siden starten i 2008 etablert seg som en moderne møteplass for messer og eksterne arrangementer, med et anlegg på totalt 15 000 kvadratmeter. MalmöMässan i Hyllie har et anlegg på 20 000 kvadratmeter og er i første rekke beregnet for messer og kongresser, men er også egnet for arrangementer som krever større innendørsarealer. Les mer her,

Meet In Grid (tidligere Rektorsakademien Utveckling) er et produksjonsselskap som skaper moderne arenaer for læring og endring. Vår pasjon og drivkraft er læringens kraft. Vi tror på magiske møter – det er i inngrep med andre endringer skjer og forsterkes. Les mer her.

SAMARBEIDSPARTNERE

Oslo kommune er Norges største skoleeier, og Osloskolen består av nesten 90.000 elever og lærlinger, og over 15.000 ansatte. Utdanningsetatens ansvarsområde omfatter grunnskolen, videregående opplæring, voksenopplæring, spesialundervisning og fagopplæring. Etaten har også ansvar for Fagskolen i Oslo, pedagogisk-psykologisk tjeneste, Aktivitetsskolen og Sommerskolen Oslo.

 Med over 170.000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges nest største fagorganisasjon og den desidert største i utdanningssystemet. Vår viktigste oppgave er å arbeide for at barn, unge og voksne får et kvalitativt godt opplæringstilbud. Det gjør vi ved at vi sammen ivaretar interessene til medlemmene når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår, og når det gjelder profesjonsfaglige og utdanningspolitiske spørsmål.

KOMPETANSEPARTNERE 2017

Oslo Edtech Cluster er et nettverk for bedrifter innenfor læringsteknologi som skal jobbe med aktiviteter, kobling mot FoU, synliggjøring og kommunikasjon for deltakerne – nasjonalt og internasjonalt. Les mer her.
Senterets samfunnsoppdrag er å iverksette regjeringens politikk innenfor IKT i utdanningen med de virkemidlene og ressursene som stilles til disposisjon. Senteret arbeider både langsiktig, analytisk og praktisk og skal være en tydelig bidragsyter til en kunnskapsbasert politikkutvikling. Hovedmålet for senterets arbeid er bedre bruk av IKT for økt kvalitet, styrket læringsutbytte og bedre læringsstrategier i utdanningen.

KS er landets største offentlige arbeidsgiverorganisasjon. Alle landets kommuner (unntatt Oslo), fylkeskommuner og bedriftsmedlemmer har gitt KS fullmakt til å forhandle og inngå avtaler med arbeidstagerorganisasjonene. KS er forhandlingspart for 440 000 ansatte fordelt på over 100 forskjellige faggrupper.

KS arbeider for å sikre kommunesektoren best mulige rammebetingelser for å kunne utvikle gode lokalsamfunn med lokalt tilpassede velferdstjenester.
KS har ca. 240 ansatte. Hovedkontoret med ca. 160 ansatte, er i Kommunenes Hus i Oslo, mens ca. 80 er ansatt ved KS´ syv distriktskontorer.